เอกสารเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
</section
การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ปี 2564
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2564
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
เอกสารแนบ : หนังสือมอบฉันทะ
เอกสารแนบ : ใบแจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2564 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
เอกสาร ดาวน์โหลด
เอกสารการนำเสนอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2564 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท