เอกสารเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
</section
การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ปี 2565
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2565
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
เอกสารแนบ : หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
เอกสารแนบ : หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
เอกสารแนบ : ใบแจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ปี 2565
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565
สรุปผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
แบบฟอร์มใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
หนังสือมอบฉันทะ
ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหน่วยทรัสต์