รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
แจ้งการออกหุ้นกู้
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564)
การเผยแพร่รายงานประจำไตรมาส 2 ปี 2564 ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดการจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 30
รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
แจ้งเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตี
รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)