รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดการจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 34 (แก้ไข)
การเผยแพร่รายงานประจำไตรมาส 2 ปี 2565 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์
แจ้งรายละเอียดการประเมินเพื่อสอบทานมูลค่าทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท รอบเมษายน ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 1/2565)
รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดการจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 34
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
แจ้งการออกหุ้นกู้
รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)