หนึ่งในกลยุทธ์ที่กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยมโกรท (“กองทรัสต์ WHART”) ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก คือการบริหารจัดการให้กองทรัสต์มีการเติบโตอย่างมั่นคงและมีการกระจายความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกลุ่มผู้บริหารจัดการกองทรัสต์ WHART เชื่อว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีนั้น จะช่วยเป็นเกราะป้องกันในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติหรือในช่วงวิกฤติต่างๆ ซึ่งเหตุการณ์หลายๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2563 ที่ผ่านมา เป็นเครื่องช่วยพิสูจน์ว่ากลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์ที่ถูกต้องและเหมาะสม

ในปีที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั่วโลก อย่างไรก็ตาม กองทรัสต์ WHART ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย เนื่องจากมีการจัดการความเสี่ยงของการกระจายตัวของกลุ่มธุรกิจของผู้เช่าได้เป็นอย่างดี โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของกองทรัสต์อยู่ในกลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโต ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ E-Commerce สินค้าอุปโภคบริโภค และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ แม้ว่าการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสจะส่งผลกระทบโดยตรงกับลูกค้าบางกลุ่มธุรกิจ แต่คิดเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวมของกองทรัสต์

ในด้านผลการดำเนินงาน กองทรัสต์ฯ ยังคงสามารถรักษาผลการดำเนินงานที่ดีทั้งด้านการเงินและด้านการบริหารจัดการ แม้ว่าจะเกิดวิกฤตต่างๆ ในปีที่ผ่านมา กองทรัสต์ยังมีรายได้จากการลงทุนและ กำไรจากการลงทุนสุทธิ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า และยังคงสามารถรักษาอัตราการเช่าเฉลี่ยได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกองทรัสต์ประเภทอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเช่าสูงที่สุด นอกจากนี้กองทรัสต์ WHART ยังสามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรูปของเงินปันผลและลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่อยได้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ตอกย้ำถึงความสามารถในการจัดการและคุณภาพของสินทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้าลงทุนได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ในปี 2563 กองทรัสต์ WHART ได้ดำเนินการเพิ่มทุนครั้งที่ 5 เพื่อเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมจำนวน 3 โครงการ มีพื้นที่เช่ารวม 128,789 ตารางเมตร และมูลค่ารวมกว่า 3,234 ล้านบาท โดยทรัพย์สินทั้งหมดที่เข้าลงทุนในครั้งนี้ ตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ของประเทศ บนถนนบางนา-ตราด และทำเลในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งเชื่อว่าจะสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่กองทรัสต์ในระยะยาว อีกทั้งกลุ่มผู้เช่าของทรัพย์สินที่เข้าลงทุน เป็นบริษัทข้ามชาติที่มีชื่อเสียง มีความแข็งแกร่ง มาจากหลากหลายอุตสาหกรรม และยังมีสัญญาเช่าระยะยาว ซึ่งทำให้ภาพรวมของกองทรัสต์มีการกระจายความเสี่ยงที่ดีขึ้น

ภายหลังการลงทุนในสินทรัพย์เพิ่มเติม กองทรัสต์ WHART มีมูลค่าทรัพย์สินรวมภายใต้การบริการเพิ่มเป็น 42,595 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกองทรัสต์ประเภทอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ กองทรัสต์จะมีพื้นที่เช่าภายใต้การบริหารเพิ่มขึ้นเป็น 1.4 ล้านตารางเมตร และมีการกระจายความเสี่ยงด้านทำเลของทรัพย์สิน และประเภทอุตสาหกรรมของผู้เช่าที่ดียิ่งขึ้น สำหรับปี 2564กองทรัสต์เองยังคงมีแผนงานในการหาทรัพย์สินที่มีศักยภาพ ตั้งอยู่ในทำเลที่ดี เพื่อที่จะลงทุนเพิ่มเติม ทำให้กองทรัสต์มีการเติบโตอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้ ทางคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียลเอสเตท แมเนจเม้นท์จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ WHART ขอขอบคุณผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนและความไว้วางใจในการร่วมลงทุนในกองทรัสต์ WHART มาโดยตลอด ทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทรัสต์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการกองทรัสต์
บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียลเอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด