ปี 2564 ถือเป็นอีกหนึ่งปีที่มีความท้าทายเป็นอย่างมากสำหรับภาคธุรกิจทั่วโลก การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังคงส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ปี 2564 เป็นอีกหนึ่งปีที่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (“กองทรัสต์ WHART”) ยังคงมีผลการดำเนินการอยู่ในระดับที่ดี ด้วยกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจในหลากหลายมิติ ทำให้กองทรัสต์ WHART ยังคงสามารถบรรลุเป้าหมายในด้านการบริหารจัดการกองทรัสต์และด้านการเงิน รวมถึงยังสามารถรักษาผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้

กองทรัสต์ WHART เป็นหนึ่งในกองทรัสต์ประเภทอุตสาหกรรมที่มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับที่ดีเสมอมา โดยตั้งแต่ที่ได้ก่อตั้งกองทรัสต์ กองทรัสต์ WHART สามารถรักษาอัตรการเช่าพื้นที่เฉลี่ย (Average Occupancy Rate) ให้อยู่ในระดับที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มาโดยตลอด และในปี 2564 ซึ่งถือเป็นปีแห่งความไม่แน่นอน กองทรัสต์ WHART เองยังคงรักษาอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยได้ที่ร้อยละ 90 เนื่องจากกลุ่มผู้เช่าหลักของกองทรัสต์อยู่ในภาคธุรกิจที่มีความมั่นคง อย่างกลุ่มผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (3PLs) กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (Home Appliance) รวมถึงกลุ่มที่มีการเติบโตเป็นอย่างมากอย่างกลุ่ม E-commerce ซึ่งได้กลายมาเป็นกลุ่มผู้เช่าที่สำคัญของกองทรัสต์ฯ ณ สิ้นปี 2564

กองทรัสต์ WHART ยังได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม (เพิ่มทุนครั้งที่ 6) จำนวน 3 โครงการ มูลคค่ารวม 5,549.7 ล้านบาท ในเดือนธันวาคม 2564 โดยโครงการที่เข้าลงทุนทั้ง 3 โครงการมีพื้นที่เช่าอาคารรวม 184,329.0 ตารางเมตร และอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์อย่างทำเลถนนบางนา-ตราด ทำเลอำเภอวังน้อย และทำเลจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC และโครงการนี้ยังได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสำหรับธุรกิจ e-commerce ด้วย นอกจากนี้กองทรัสต์ยังจะได้กลุ่มผู้เช่าระดับ Premium อย่าง Alibaba Group Shopee และ TD Tawandang ด้วยสัญญาเฉลี่ยที่ยาวมากถึง 10.7 ปี ทำให้การสร้างรายได้ในระยะยาวของกองทรัสต์มีความแข็งแกร่งขึ้นอีกด้วย

หลังจากที่เข้าลงทุนในทรัพย์สิน ทำให้มูลค่าทรัพย์สินรวม (Total Asset Value) ของกองทรัสต์ฯ เพิ่มจาก 42,585.7 ล้านบาท เป็น 48,454.5 ล้านบาท และทำให้กองทรัสต์ WHART เป็นกองรีทประเภทอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าทรัพย์สินรวมมากที่สุด พื้นที่อาคารภายใต้การบริหารจะเพิ่มเป็น 1.58 ล้านตารางเมตร ด้านการบริหารกลุ่มผู้เช่า กลุ่มธุรกิจ e-commerce มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเพิ่มจากร้อยละ 4.9 เป็นร้อยละ 15.8 และการลงทุนในกลุ่มธุรกิจนี้ซึ่งเป็น Global Mega Trend เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของกองทรัสต์ฯ กลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (3PLs) กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) ยังคงเป็นกลุ่มผู้เช่าหลักของกองทรัสต์ฯ แต่จะมีสัดส่วนที่น้อยลงเนื่องจากการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ E-commerce ซึ่งผู้จัดการกองทรัสต์มองว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจที่ดี

ในด้านประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ แม้จะอยู่ในช่วงปีแห่งความไม่แน่นอน ในปี 2564 กองทรัสต์ WHART ได้ทำการจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 0.7578 บาท ต่อหน่วย โดยไม่มีเงินลดทุน ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับปีก่อนหน้า และในนามของบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียว เอสเตท จำกัด (“ผู้จัดการกองทรัสต์”) ผู้จัดการกองทรัสต์จะทำการบริหารกองทรัสต์ WHART อย่างสุดความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการกองทรัสต์
บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียลเอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด