รายได้รวม

* Reverse accrued revenue from property divestment in 2Q 2564

กำไรสุทธิจากการลงทุน

* Net Profit from Investments Increased

สินทรัพย์รวม
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์รวม