ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART)

ลงทุนใน WHART เพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืน

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART)

ลงทุนใน WHART เพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืน

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART)

ลงทุนใน WHART เพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืน

โอกาสลงทุนในศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้า และโรงงานระดับพรีเมี่ยมบนทำเลศักยภาพ

หนึ่งในกองทรัสต์ประเภทอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ลงทุนในทรัพย์สินบนทำเลศูนย์กลางโลจิสติกส์ของประเทศไทย (โซนถนนบางนา-ตราด และโซน EEC)

ลงทุนในทรัพย์สินที่มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยม

กระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสัญญาเช่าระยะยาว พร้อมทั้งผู้เช่าหลากหลายสัญชาติจากอุตสาหกรรมต่างๆ

จุดเด่นในการลงทุน

42,638.93
ขนาดสินทรัพย์ (ล้านบาท)
1,398,351.8
พื้นที่อาคารภายใต้การจัดการ
(ตารางเมตร)
88%
อัตราการเช่าเฉลี่ยก่อนการ Undertake
3.00
ระยะเวลาสัญญาเฉลี่ย (ปี)
31
จำนวนทรัพย์สิน
63% : 8% : 29%
สัดส่วนการเป็นเจ้าของ:
กรรมสิทธิ์ : สิทธิการเช่า (30+30 ปี) : สิทธิการเช่า (ไม่เกิน 30 ปี)
A (คงที่)
อันดับความน่าเชื่อถือของ
ทริสเรทติ้ง
23.82%
LTV
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน (แบ่งตามสถานที่ตั้ง)

ข้อมูล ณ ไตรมาส 2/2564

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลหลักทรัพย์
Set: WHART
13.20 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง): +0.10 (0.76%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 238,700
ปรับปรุงเมื่อ
NAV
10.9361 บาท
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง): -0.1335 (-1.21%)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท): 10.9361
ปรับปรุงเมื่อ
การจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ข่าวสารล่าสุด
แจ้งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวนสำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 6 มีผลบังคับใช้ และข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 6
แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 6 (แก้ไข)
แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 6
รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
แจ้งการออกหุ้นกู้
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564)
การเผยแพร่รายงานประจำไตรมาส 2 ปี 2564 ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)