ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART)

ลงทุนใน WHART เพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืน

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART)

ลงทุนใน WHART เพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืน

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART)

ลงทุนใน WHART เพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืน

โอกาสลงทุนในศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้า และโรงงานระดับพรีเมี่ยมบนทำเลศักยภาพ

หนึ่งในกองทรัสต์ประเภทอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ลงทุนในทรัพย์สินบนทำเลศูนย์กลางโลจิสติกส์ของประเทศไทย (โซนถนนบางนา-ตราด และโซน EEC)

ลงทุนในทรัพย์สินที่มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยม

กระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสัญญาเช่าระยะยาว พร้อมทั้งผู้เช่าหลากหลายสัญชาติจากอุตสาหกรรมต่างๆ

จุดเด่นในการลงทุน

42,722.20
ขนาดสินทรัพย์ (ล้านบาท)
1,412,489.60
พื้นที่อาคารภายใต้การจัดการ
(ตารางเมตร)
87.5%
อัตราการเช่าเฉลี่ยก่อนการ Undertake
3.28
ระยะเวลาสัญญาเฉลี่ย (ปี)
32
จำนวนทรัพย์สิน
63% : 8% : 29%
สัดส่วนการเป็นเจ้าของ:
กรรมสิทธิ์ : สิทธิการเช่า (30+30 ปี) : สิทธิการเช่า (ไม่เกิน 30 ปี)
A (คงที่)
อันดับความน่าเชื่อถือของ
ทริสเรทติ้ง
23.79%
LTV
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน (แบ่งตามสถานที่ตั้ง)

ข้อมูล ณ ไตรมาส 1/2564

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลหลักทรัพย์
Set: WHART
13.20 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง): -0.30 (-2.22%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 168,600
ปรับปรุงเมื่อ
NAV
10.9517 บาท
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง): -0.0218 (-0.20%)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท): 10.9517
ปรับปรุงเมื่อ
การจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ข่าวสารล่าสุด
แจ้งเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตี
รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
แจ้งการแก้ไขข้อมูลในสิ่งที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2564 ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ (แก้ไข)
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2564 ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 7
แจ้งการออกหุ้นกู้
การเผยแพร่รายงานประจำไตรมาส 1 ปี 2564 ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์