การจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่หก ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2564
หนังสือชี้ชวน
แจ้งสิทธิการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ห้าของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
เอกสารแนบ
แจ้งสิทธิการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่หกของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: ใบรับรองการจองซื้อหลักทรัพย์ (ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
นายทะเบียนได้จัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ หากผู้ถือหน่วยทรัสต์ยังไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว
โปรดติดต่อนายทะเบียน (บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) หมายเลขโทรศัพท์ 02 009 9999
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: รายละเอียดเกี่ยวกับการจองซื้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: สรุปข้อมูลสรุป (Fact Sheet) ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ใบจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: รายการของสัญชาติผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่ผู้จัดการกองทรัสต์จะนำมาพิจารณาว่าจะไม่เสนอขายหน่วยทรัสต์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: แบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: แบบฟอร์ม Know Your Customer & Customer Due Diligence (KYC/CDD)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: หนังสือมอบอำนาจ