ผู้จัดการกองทรัสต์
บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด
777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ :
02-753-3159
โทรสาร :
02-753-3527
อีเมล :
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 23-25 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ :
02-719-9555
โทรสาร :
02-719-9546
เว็บไซต์ :
ทรัสตี
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-673-3999
โทรสาร :
02-673-3900
เว็บไซต์ :
แบบฟอร์มการติดต่อ

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและติดตามการดำเนินธุรกิจ กรุณาติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ฉันได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และยินยอมให้รวบรวมประมวลผลและ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ฉันให้ไว้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น