ลำดับ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ % หุ้น
1 สำนักงานประกันสังคม 15.70
2 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 15.00
3 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 4.93
4 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 3.89
5 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 3.54
6 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 3.46
7 กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible 2.86
8 ธนาคารออมสิน 2.79
9 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 2.51
10 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 2.33
  อื่นๆ 42.99
  รวม 100.00

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

/**/