ลำดับ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ จำนวนหุ้น % หุ้น
1 สำนักงานประกันสังคม 435,726,421 15.69%
2 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 416,577,262 15.00%
3 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 122,660,052 4.42%
4 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 107,922,166 3.89%
5 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 98,265,991 3.54%
6 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 96,206,041 3.46%
7 ธนาคารออมสิน 77,612,006 2.79%
8 กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible 75,748,514 2.73%
9 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 70,715,671 2.55%
10 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 65,109,255 2.34%
  อื่นๆ 1,210,453,684 43.59%

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564

/**/