นายอนุวัฒน์ จารุกรสกุล
นายอนุวัฒน์ จารุกรสกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายธนภัทร อนันตประยูร
นายธนภัทร อนันตประยูร

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์

นางสาวปิยวรรณ เลาก่อสกุล
นางสาวปิยวรรณ เลาก่อสกุล

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและสนับสนุนการปฏิบัติงาน

นางสาวนรีเมธ กิตติคุณธนสาร
นางสาวนรีเมธ กิตติคุณธนสาร

ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และพัฒนาธุรกิจ

นางสาวณวัลริณี สุวินิจวงษ์
นางสาวณวัลริณี สุวินิจวงษ์

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการบริหารสินทรัพย์

นายชัยวัฒน์ มั่นคงดี
นายชัยวัฒน์ มั่นคงดี

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการบริหารสินทรัพย์

นายสุพจน์ สุทธิประภา
นายสุพจน์ สุทธิประภา

ผู้จัดการฝ่ายกำกับตรวจสอบ บริหารและจัดการความเสี่ยง

นายกุลวิชญ์ นุ้ยเพชร
นายกุลวิชญ์ นุ้ยเพชร

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และพัฒนาธุรกิจ