สัดส่วนของผู้เช่าจำแนกตามลักษณะคลังสินค้า
สัดส่วนของอาคารจำแนกตามประเภทของอาคาร
สัดส่วนการเป็นเจ้าของ
42,638.93
ขนาดสินทรัพย์ (ล้านบาท)
1,398,351.8
พื้นที่อาคารภายใต้การจัดการ
(ตารางเมตร)
88%
อัตราการเช่าเฉลี่ยก่อนการ Undertake
3.00
ระยะเวลาสัญญาเฉลี่ย (ปี)
31
จำนวนทรัพย์สิน
63% : 8% : 29%
สัดส่วนการเป็นเจ้าของ:
กรรมสิทธิ์ : สิทธิการเช่า (30+30 ปี) : สิทธิการเช่า (ไม่เกิน 30 ปี)
A (คงที่)
อันดับความน่าเชื่อถือของ
ทริสเรทติ้ง
23.82%
LTV
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน (แบ่งตามสถานที่ตั้ง)

ข้อมูล ณ ไตรมาส 2/2564