นโยบายการลงทุน

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) มุ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์

กองทรัสต์ WHART มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินหลัก ได้แก่ การลงทุนในกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าในที่ดิน อาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงานบนทำเลที่มีศักยภาพ ศูนย์รวมโลจิสติกส์ของประเทศไทย รวมถึงการลงทุนในสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่องและจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารในโครงการ ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลัก จะอ้างอิงจากราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ ประกอบกับผลประกอบการของทรัพย์สิน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในการระดมทุน ผู้จัดการกองทรัสต์และผู้จัดการการจัดจำหน่ายจะกำหนดราคาของหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย โดยคำนึงถึงผลการสำรวจความต้องการของนักลงทุน (Bookbuilding) สภาวะตลาดทุนขณะนั้นๆ รวมถึงระดับผลตอบแทนเฉลี่ยที่นักลงทุนคาดหวัง และจะทำการออกเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายดังกล่าว ให้แก่นักลงทุนทั้งที่เป็นนักลงทุนรายย่อย และหรือ นักลงทุนสถาบัน

ชื่อกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ
พรีเมี่ยม โกรท

ชื่อย่อ
WHART
ประเภทของกองทรัสต์
ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยทรัสต์จากผู้ถือหน่วยทรัสต์
อายุของกองทรัสต์
ไม่มีกำหนดอายุ
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
27,662,438,987.78 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)