วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2565 เวลา: 13.30 น.
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2565 Tเวลา: 16:15 - 17:00 น.
สถานที่: ผ่านระบบ VDO Conferrence ทาง www.set.or.th/oppday
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ 2565 เวลา: 10.00 น.
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)