วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2563 เวลา: 13.00 - 14.00 น.
สถานที่: ผ่านระบบ VDO Conferrence ทาง www.set.or.th/oppday
การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2563 เวลา: 13.00 น.
สถานที่: ณ ชั้น 8 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอทเพล็กซ์ เลขที่ 349 ถนนพฟลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900