นายปิยะพงศ์ พินธุประภา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาอสังหาริมทรัพย์) มหาวิทยาลัย City สหราชอาณาจักร

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

  • จัดการ จัดหา ศึกษาความเป็นไปได้ และวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์ที่จะลงทุน
  • ศึกษาความเป็นไปได้ และวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน ในการพัฒนาโครงการใหม่
  • วิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน และนำเสนอต่อคณะกรรมการลงทุน
นายธนภัทร อนันตประยูร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ สนับสนุนการปฏิบัติงาน

วุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

สำรวจ จัดการ จัดหา จัดซื้อ ประเมินคุณภาพและศักยภาพอสังหาริมทรัพย์ที่จะลงทุน

นางสาวปิยวรรณ เลาก่อสกุล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี และสนับสนุนการปฏิบัติงาน

วุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาบัญชีและการเงิน) มหาวิทยาลัย Teesside University
สหราชอาณาจักร

นายรชต ตราชูวณิช ผู้จัดการฝ่ายบริหารสินทรัพย์

วุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาบริหารงานและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) มหาวิทยาลัย Heriot-Watt สหราชอาณาจักร

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

วิเคราะห์และประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ให้คำแนะนำ รวมถึงทำการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการติดต่อกับลูกค้าและกำหนดค่าบริการ

นางสาวณวัลริณี สุวินิจวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารสินทรัพย์

วุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

บริหารและหาผู้เช่าอาคารสำนักงาน พื้นที่ร้านค้าและที่พักอาศัยทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด จัดทำแผนงบประมาณประจำปีและควบคุมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

นายชัยวัฒน์ มั่นคงดี ผู้จัดการฝ่ายบริหารสินทรัพย์

วุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

บริหารจัดการงานซ่อมแซมบำรุงรักษา การบริหารอาคารสำนักงาน, ศูนย์การค้า และจัดทำแผนงบประมาณประจำปี

นายสุพจน์ สุทธิประภา ผู้จัดการฝ่ายกำกับตรวจสอบ บริหารและจัดการความเสี่ยง

วุฒิการศึกษา

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช