นายกำธร ตติยกวี ประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

วุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย Bridgeport Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายปิยะพงศ์ พินธุประภา กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

วุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาอสังหาริมทรัพย์) มหาวิทยาลัย City สหราชอาณาจักร

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

  • จัดการ จัดหา ศึกษาความเป็นไปได้ และวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์ที่จะลงทุน
  • ศึกษาความเป็นไปได้ และวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน ในการพัฒนาโครงการใหม่
  • วิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน และนำเสนอต่อคณะกรรมการลงทุน
นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย California State ประเทศสหรัฐอเมริกา