นโยบายการลงทุน

กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) เป็นกองทรัสต์ที่มุ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ และหรือ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์

ทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรก เพิ่มทุนครั้งที่ 1 และเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ได้แก่ กรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าในที่ดิน และกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า ที่ตั้งอยู่บนที่ดินนั้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่องและจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารในโครงการทั้งนี้จำนวนเงินที่กองทรัสต์จะใช้ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จะกำหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ ประกอบกับผลประกอบการของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน และปัจจัยอื่นๆ โดยราคาที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนนั้นอาจแตกต่างจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ ในการระดมทุน ผู้จัดการกองทรัสต์และผู้จัดการการจัดจำหน่ายจะกำหนดราคาของหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย โดยคำนึงถึงผลการสำรวจความต้องการของนักลงทุน (Bookbuilding) สภาวะตลาดทุนขณะนั้นๆ รวมถึงระดับผลตอบแทนเฉลี่ยที่นักลงทุนคาดหวังและจะทำการออกเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายดังกล่าว ให้กับผู้ลงทุนทั้งที่เป็นผู้ลงทุนรายย่อย และหรือ ผู้ลงทุนสถาบัน

ลักษณะทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่เข้าลงทุน
 1. กรรมสิทธิ์ (Freehold) ของที่ดินและอาคาร รวมถึงสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่องและจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารในโครงการดังนี้
  • โครงการศูนย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบัง Phase 2
  • โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23)
  • โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 4)
  • โครงการ WHA Mega Logistics Center (สระบุรี)
  • โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบัง)
 2. กรรมสิทธิ์ (Freehold) ของอาคาร รวมถึงสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นส่วนควบของอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่องและจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของอาคารในโครงการดังนี้
  • โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18)
  • โครงการ WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 61)
  • โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 5)
 3. สิทธิการเช่า (Leasehold) ของที่ดินในโครงการดังนี้
  • โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) วันสิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 3 สิงหาคม 2584
  • โครงการ WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 61) วันสิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 30 เมษายน 2585
  • โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 5) วันสิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 31 มีนายน 2581
ภาพรวมและลักษณะการดำเนินธุรกิจของโครงการ

ภาพรวมและลักษณะการดำเนินธุรกิจของโครงการ แบ่งเป็น 2 ประเภทธุรกิจหลัก ดังนี้

 • โครงการอาคารคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าให้เช่า

  โครงการอาคารคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า (Logistic facilities) ระดับพรีเมี่ยม ให้เช่าและบริการ ที่กองทรัสต์ลงทุนเป็นครั้งแรก เพิ่มทุนครั้งที่ 1 และเพิ่มทุนครั้งที่ 2 รวมจำนวน 8 โครงการ ดังนี้

  1. โครงการศูนย์กระจายสินค้า ลาดกระบัง Phase 1 และ Phase 2: พื้นที่ให้เช่ารวม 35,092.97 ตารางเมตร
  2. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนาตราด กม. 18):  พื้นที่ให้เช่ารวม 72,179.48 ตารางเมตร
  3. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนาตราด กม. 23):  พื้นที่ให้เช่ารวม 59,835 ตารางเมตร
  4. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 4): พื้นที่ให้เช่ารวม 80,745.55 ตารางเมตร
  5. โครงการ WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 61): พื้นที่ให้เช่ารวม 61,182.00 ตารางเมตร
  6. โครงการ WHA Mega Logistics Center (สระบุรี): พื้นที่ให้เช่ารวม 32,986.00 ตารางเมตร
  7. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบัง): พื้นที่ให้เช่ารวม 95,110.00 ตารางเมตร
  8. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 5): พื้นที่ให้เช่ารวม 62,105.25 ตารางเมตร
  พื้นที่ให้เช่ารวมทั้งหมด 499,236.25 ตารางเมตร
 • โครงการให้เช่าพื้นที่หลังคา เพื่อโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาเพื่อจำหน่าย (Solar PV Rooftop)

  การให้เช่าพื้นที่หลังคาของโครงการที่กองทรัสต์ลงทุนครั้งแรก เพิ่มทุนครั้งที่ 1 และเพิ่มทุนครั้งที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้

  • โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนาตราด กม. 18) รวมพื้นที่หลังคาให้เช่าบนอาคาร 23,976.30 ตารางเมตร
  • โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนาตราด กม. 23) รวมพื้นที่หลังคาบนอาคาร 50,641.04 ตารางเมตร
  • โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 4) รวมพื้นที่หลังคาบนอาคาร 68,384.20 ตารางเมตร
  • โครงการ WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 61) รวมพื้นที่หลังคาบนอาคาร 26,472.05 ตารางเมตร
  • โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบัง) รวมพื้นที่หลังคาบนอาคาร 59,986.3 ตารางเมตร
  • โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 5) รวมพื้นที่หลังคาบนอาคาร 50,143.6 ตารางเมตร
  พื้นที่ให้เช่าหลังคาทั้ง 6 โครงการ
  รวมทั้งหมด 279,603.49 ตารางเมตร