นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

วุฒิการศึกษา

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

วุฒิการศึกษา

บัญชีมหาบัณฑิต พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย California State ประเทศสหรัฐอเมริกา