ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 ซึ่งเป็นปีที่กองทรัสต์ WHART ได้ถูกจัดตั้งขึ้น ก็นับเป็นเวลา 2 ปีกว่าแล้วที่กองทรัสต์ได้มีการดำเนิน กิจการมา ซึ่งกองทรัสต์ WHART ได้มีการขยายขนาดทรัพย์สินของกองทรัสต์จากเริ่มต้นเพียง 4,655.54 ล้านบาท เป็นจำนวน 13,922.55 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 และขยายพื้นที่ให้เช่าในส่วนคลังสินค้าจากเริ่มต้นประมาณ 167,332 ตร.ม. เพิ่มเป็น 499,236 ตร.ม. ในปัจจุบัน จึงทำให้กองทรัสต์ WHART เป็นผู้ให้เช่าคลังสินค้าที่มีพื้นที่ให้เช่ามากที่สุดในประเทศไทย

ในปี 2560 กองทรัตส์มีอัตราส่วนกำไรก่อนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนต่อรายได้รวม สูงถึงกว่า ร้อยละ 84 ทั้งในปี 2558 และ 2559 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการร่วมมือกันบริหารทรัพย์สินที่ดีของผู้จัดการกองทรัสต์ และ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งฝ่ายบริหารและกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ มีความตั้งใจเป็นอย่างสูงยิ่งในการเพิ่มขนาดทรัพย์สิน พื้นที่ให้เช่า และรักษาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง และสร้างความ มั่นคงในแง่ผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ท่านนักลงทุนต่อไป