โครงการในรูปแบบ Built-to-Suit คือ โครงการที่พัฒนาขึ้นตามความต้องการของลูกค้าซึ่งจะเป็นโครงการที่มีพื้นที่ให้เช่าขนาดใหญ่ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันตามลักษณะการประกอบธุรกิจและกระบวนการปฏิบัติงานของผู้เช่าแต่ละราย โดยเน้นทำเลที่ตั้งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ โดยสัญญาเช่าของโครงการที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบ Built-to-Suit ส่วนใหญ่จะเป็นสัญญาเช่าระยะยาวที่มีระยะเวลาเช่าโดยเฉลี่ยตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และผู้เช่าต้องวางเงินประกันการเช่าและการบริการเป็นเงินสดมูลค่าประมาณ 3-12 เดือนของค่าเช่าต่อปี โดยมีเงื่อนไขว่าหากผู้เช่ายกเลิกสัญญาเช่าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเช่าที่กำหนดไว้ ผู้เช่าจะต้องชำระค่าชดเชยเท่ากับค่าเช่าสำหรับระยะเวลาการเช่าที่เหลือตามสัญญาเช่าอยู่ให้แก่ผู้ให้เช่า

การออกแบบอาคารคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าในโครงการ Built-to-Suit จะเป็นไปตามมาตรฐานสากลและคำนึงถึงประโยชน์การใช้งานสูงสุดของผู้เช่า อาทิเช่น การออกแบบพื้นที่ภายในอาคารเพื่อให้การหมุนเวียนของสินค้ามีประสิทธิภาพสูงสุด การกำหนดความสูงของพื้นและเส้นทางการเข้าออกของรถขนส่งขนาดใหญ่เพื่อการขนถ่ายสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการออกแบบให้ชั้นวางสินค้ามีความยืดหยุ่นและสามารถปรับให้เหมาะสมกับกระบวนการปฏิบัติงานของผู้เช่า ซึ่งช่วยให้การจัดวาง/บรรจุสินค้าเกิดความคล่องตัวและลดความผิดพลาด เป็นต้น ตลอดจนโครงการจะตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ด้าน โลจิสติกส์ที่เหมาะแก่การเป็นศูนย์การกระจายสินค้าที่ดี ซึ่งมีพื้นที่ขนาดตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร ขึ้นไป ซึ่งโครงการศูนย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบัง Phase 1 และ Phase 2 จะตั้งอยู่บนเส้นทางที่สามารถเข้าถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง อีกทั้งสามารถเชื่อมต่อกับการคมนาคมเส้นทางหลักได้อย่างสะดวก จึงส่งผลให้มีความสะดวกในการเดินทางขนส่งสินค้ามายังกรุงเทพมหานคร หรือกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย รวมถึงต่างประเทศ ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนการขนส่งในระยะยาวให้แก่ผู้เช่าได้เป็นอย่างดี