ผู้จัดการกองทรัสต์
บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด
ที่อยู่: 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์
ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2206 หมู่ 13
ถนนเทพรัตน กม.7 ตำบลบางแก้ว
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์:
โทรสาร:
อีเมล์:
02-753-3159
02-753-3527
whart@wha-rem.co.th
สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ

บริษัทฯ ในฐานะเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทรัสต์ และทรัพย์สินของกองทรัสต์ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ เช่น ดูแลจัดการกองทรัสต์ในส่วนที่เป็นการดำเนินงานทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ลงทุนการได้มา และจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินการกู้ยืมเงินและก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์การเข้าทำสัญญา การวางแผนจัดทำงบประมาณ และ การรายงาน งานนักลงทุนสัมพันธ์การกำกับการปฏิบัติงาน และการดำเนินกิจการต่างๆ เพื่อกองทรัสต์และการนำเงินของกองทรัสต์ไปลงทุนในทรัพย์สินหลัก เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ดำเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ด้วยการให้เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ และให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเช่าเท่านั้น และ นำรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ดังกล่าวมาจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์