ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: 777 อาคาร ดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์
ชั้น 23-25 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน
(บางนา-ตราด) กม.7 ตำบลบางแก้ว
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์:
โทรสาร:
เว็บไซต์:
02-753-3750
02-753-2750
www.wha.co.th
สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ

ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้กับกองทรัสต์ เช่น ดูแลด้านการตลาดและการจัดหาผู้เช่า ดูแลบริหารจัดการและบำรุงรักษาทรัพย์สินในส่วนที่ไม่เป็นสาระสำคัญ (Minor Repair or Maintenance) นำส่งภาษีโรงเรือน (Property Tax) จัดให้มีการประกันภัยที่เพียงพอและเหมาะสม จัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายจากการให้เช่า และ/หรือ การให้บริการ เป็นต้น