ปี พ.ศ. 2561 เป็นอีกปีหนึ่งที่กองทรัสต์ WHART ยังคงดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความมั่นคั่งให้แก่ท่านนักลงทุนอย่างมั่นคง ถึงแม้ว่าในช่วงปี 2560 และ 2561 มีสัญญาเช่าหมดอายุเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ดีกองทรัสต์ยังคงสามารถรักษาฐานผู้เช่ารายเดิมไว้ได้เป็นส่วนมาก รวมถึงการหาผู้เช่ารายใหม่เข้ามาเพิ่มเติมได้ ซึ่งทำให้สามารถคงอัตราการเช่าพื้นที่ไว้ที่ประมาณ 90% โดยทางคณะทำงานของผู้จัดการกองทรัสต์ ได้เน้นย้ำเสมอว่าการลงทุนในลักษณะกระจายความเสี่ยง หลากหลายมุม ทั้งในแง่ของทำเล ประเภทอาคาร Built-to-Suit และผู้เช่า รวมถึงการขยายขนาดของกองทรัสต์เพื่อเพิ่มโอกาสและกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจและเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายให้แก่นักลงทุน

นอกจากนี้ทางกองทรัสต์ยังพยายามลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและการออกหุ้นกู้ ทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลงจากร้อยละ 4.4 ตั้งแต่ตั้งกอง เป็นร้อยละ 2.96 ณ สิ้นปี 2561 ส่งผลให้สามารถสร้างผลประโยชน์ตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ โดยการจ่ายปันผลและเงินลดทุนตลอดระยะเวลาดำเนินงาน 4 ปี รวมกันเป็นเงิน 2.9378 บาทต่อหน่วย ซึ่งผลลัพท์ดังกล่าวได้สะท้อนภาพการดำเนินงานตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ทางคณะกรรมการและผู้บริหารของกองทรัสต์ มีความพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะบริหารทรัพย์สินและเงินลงทุนของท่านอย่างดีต่อไป และขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ร่วมลงทุนกับกอง WHART