นายอนุวัฒน์ จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน) มหาวิทยาลัย Heriot-Watt สหราชอาณาจักร

  • ศึกษาความเป็นไปได้ และวิเคราะห์แผนการตลาดเพื่อวางแผนการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใหม่ รวมถึงติดต่อกับลูกค้าในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • ศึกษาความเป็นไปได้และวิเคราะห์ผลตอบแทนและต้นทุนการลงทุนในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • วิเคราะห์ให้คำแนะนำ รวมถึงทำการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
นายธนภัทร อนันตประยูร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์

วุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

สำรวจ จัดการ จัดหา จัดซื้อ ประเมินคุณภาพและศักยภาพอสังหาริมทรัพย์ที่จะลงทุน

นางสาวปิยวรรณ เลาก่อสกุล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี และสนับสนุนการปฏิบัติงาน

วุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาบัญชีและการเงิน) มหาวิทยาลัย Teesside University
สหราชอาณาจักร

นางสาวนรีเมธ กิตติคุณธนสาร ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และพัฒนาธุรกิจ

วุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตร์มหาบัญฑิต (สาขาการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

ศึกษาความเป็นไปได้และวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนสำหรับการลงทุนของกองทรัสต์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

จัดโครงสร้างทางการเงินรวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการลงทุนในทรัพย์สินใหม่ของกองทรัสต์ เช่น การเพิ่มทุนและการกู้ยืมเงิน เป็นต้น

นายกุลวิชญ์ นุ้ยเพชร ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และพัฒนาธุรกิจ

วุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

  • ศึกษาความเป็นไปได้และวิเคราะห์ผลตอบแทนและต้นทุนในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • บริหาร และจัดทำแผนงบประมาณประจำปี ควบคุมการทำงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
นางสาวณวัลริณี สุวินิจวงษ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการบริหารสินทรัพย์

วุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามกำแหง

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
กายภาพอาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

  • บริหารและหาผู้เช่าอาคาร สำนักงาน พื้นที่ร้านค้าและที่พักอาศัย ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดจัดทำแผนงบประมาณประจำปีและควบคุมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
  • ดำเนินการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์และบริหารงบประมาณด้านรายได้
นายชัยวัฒน์ มั่นคงดี ผู้จัดการฝ่ายบริหารสินทรัพย์

วุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

  • บริหารจัดการงานซ่อมแซมบำรุงรักษาการบริหารอาคาร สำนักงาน ศูนย์การค้า และจัดทำแผนงบประมาณประจำปี
  • ควบคุมการทำงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และบริหารงบประมาณค่าใช้จ่าย
นายสุพจน์ สุทธิประภา ผู้จัดการฝ่ายกำกับตรวจสอบ บริหารและจัดการความเสี่ยง

วุฒิการศึกษา

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช