นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 46/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 210/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 94/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 17/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง บ.ย.ส. รุ่นที่ 20/2558 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม

ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 18/2557 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60/2560 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9/2560 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณา บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2563 - ปัจจุบัน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์แอนด์พาวเวอร์จำกัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์แอนด์พาวเวอร์จำกัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์แอนด์พาวเวอร์จำกัด (มหาชนและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน)

2563 - ปัจจุบัน กรรมการเทคโนโลยี และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมนเนจเม้นท์จำกัด

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์จำกัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์โฮลดิ้ง จำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินโดนีเซีย จำกัด

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แวร์เฮาส์เอเซีย อะไลแอนซ์จำกัด

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทร่วมทุนของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคดับบลิว อัลไลแอนซ์ จำกัด

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ-เจดีอัลไลแอนซ์จำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์จำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์จำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ไดวะ โลจิสติกส์พร็อพเพอร์ตี้จำกัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์จำกัด (มหาชน)

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ทัส จำกัด

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์2 (เอสจี) จำกัด

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จำกัด

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์จำกัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียลโซน เหงะอาน จอยท์สต็อค จำกัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล แมนเนจเมนท์เซอร์วิสเซส เวียดนาม จำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์(เอสจี) จำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด

2558 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ สระบุรีที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ไพพ์ไลน์เซอร์วิสเซส จำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะพาร์คเรสซิเดนซ์จำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์อินเตอร์เนชั่นแนล (เอสจี) จำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด พร้อพเพอร์ตี้แอนด์มารีน่า เซอร์วิสเซส จำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์จำกัด

2558 - 2563 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Cayman)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์แอนด์พาวเวอร์จำกัด (มหาชน)

2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ WHAUP (SG) 2DR PTE. LTD.

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ WHAUP Nghe An Joint Stock Company

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์จำกัด

2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ WHAUP (SG) 1 PTE. Limited

2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ WHAUP (SG) 2 PTE. Limited

2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอยูพีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์จำกัด

2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทร่วมทุนของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์จำกัด (มหาชน)

2561 - 2564 ประธานคณะกรรมการ บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

2561 - 2564 ประธานคณะกรรมการ บริษัท ชลบุรี คลีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

2562 - 2563 กรรมการ Duong River Surface Water Plant Joint Stock Company

2561 - 2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด

2561 - 2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ จำกัด

2561 - 2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 1 จำกัด

2561 - 2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 2 จำกัด

2561 - 2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 1 จำกัด

2561 - 2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 3 จำกัด

2560 - 2563 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 4 จำกัด

2559 - 2563 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 2 จำกัด

2558 - 2563 กรรมการ บริษัท บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จำกัด

2556 - 2563 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 1 จำกัด

2556 - 2563 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 3 จำกัด

2556 - 2563 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 6 จำกัด

2556 - 2563 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 17 จำกัด

2558 - 2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

2558 - 2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี จำกัด

2558 - 2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จำกัด

2558 - 2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 2 จำกัด

2558 - 2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 4 จำกัด

2558 - 2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด

2558 - 2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 จำกัด

2561 - 2563 ประธานคณะกรรมการ บริษัท ระยอง คลีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

2561 - 2563 ประธานคณะกรรมการ บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จำกัด

2561 - 2562 กรรมการ บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด

2558 - 2562 กรรมการ บริษัท ห้วยเหาะไทย จำกัด

2556 - 2560 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 2 จำกัด

2556 - 2560 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 4 จำกัด

2556 - 2560 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 5 จำกัด

2556 - 2560 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 8 จำกัด

2556 - 2560 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 9 จำกัด

2556 - 2560 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 10 จำกัด

2556 - 2560 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 16 จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด

2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง จำกัด

2561 - 2562 กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จำกัด

นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย กรรมการ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีบัญชีบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ปริญญาโท บัญชีพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, 2555

การอบรมสมุห์บัญชีTFRS 15 (รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า และประเด็นปัญหาในการนำไปใช้ในทางปฏิบัติ), TFRS 16 (สัญญาเช่า) ,TFRS 9 (เครื่องมือทางการเงิน),TFRS 9 (การด้อยค่า), TFRS 9 (การบัญชีป้องกันความเสี่ยง)

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี(สมุห์บัญชี) บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมนเนจเม้นท์จำกัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์โฮลดิ้ง จำกัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์จำกัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แวร์เฮาส์เอเซีย อะไลแอนซ์จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทร่วมทุนของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์จำกัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิ้ง จำกัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียลโซน เหงะอาน จอยท์สต็อค จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส แอนด์เจ โฮลดิ้ง จำกัด

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออนเนสตี้ออดิตติ้ง จำกัด

2538 - ปัจจุบัน กรรมการ และ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก. อ. รุ่งโรจน์เฟอร์นิเจอร์

นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย California State ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

ประกาศนียบัตรหลักสูตร TLCA Executive Development Program

ประสบการณ์การทำงาน

2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม สายงานวาณิชธนกิจ - ด้านตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์เคทีบี(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมนเนจเม้นท์จำกัด