นโยบายการลงทุน

กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) เป็นกองทรัสต์ที่มุ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ และหรือ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์

ทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรก เพิ่มทุนครั้งที่ 1 เพิ่มทุนครั้งที่ 2 และการแปลงสภาพกองทุน WHAPF เป็นกองทรัสต์ WHART และการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ได้แก่ กรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าในที่ดิน และกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า ที่ตั้งอยู่บนที่ดินนั้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่องและจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารในโครงการทั้งนี้จำนวนเงินที่กองทรัสต์จะใช้ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จะกำหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ ประกอบกับผลประกอบการของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน และปัจจัยอื่นๆ โดยราคาที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนนั้นอาจแตกต่างจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ ในการระดมทุน ผู้จัดการกองทรัสต์และผู้จัดการการจัดจำหน่ายจะกำหนดราคาของหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย โดยคำนึงถึงผลการสำรวจความต้องการของนักลงทุน (Bookbuilding) สภาวะตลาดทุนขณะนั้นๆ รวมถึงระดับผลตอบแทนเฉลี่ยที่นักลงทุนคาดหวังและจะทำการออกเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายดังกล่าว ให้กับผู้ลงทุนทั้งที่เป็นผู้ลงทุนรายย่อย และหรือ ผู้ลงทุนสถาบัน

ลักษณะทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่เข้าลงทุน
 1. กรรมสิทธิ์ (Freehold) ของที่ดินและอาคาร รวมถึงสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่องและจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารในโครงการดังนี้
  • โครงการศูนย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบัง Phase 2
  • โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23)
  • โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 4)
  • โครงการ WHA Mega Logistics Center (สระบุรี)
  • โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบัง)
  • โครงการ WHA Mega Logistics (ลำลูกกา)
  • โครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง)
  • โครงการ Kao
  • โครงการ Triumph
  • โครงการ DKSH บางปะอิน
  • โครงการ Ducati
  • โครงการ DKSH Healthcare
  • โครงการ DSG
  • โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี)
 2. กรรมสิทธิ์ (Freehold) ของอาคาร รวมถึงสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นส่วนควบของอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่องและจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของอาคารในโครงการดังนี้
  • โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18)
  • โครงการ WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 61)
  • โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 5)
  • โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3)
  • โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.19)
  • โครงการ DKSH Consumer และโครงการ DKSH 3M
 3. สิทธิการเช่า (Leasehold) ของที่ดินในโครงการดังนี้
  • โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) วันสิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 3 สิงหาคม 2584
  • โครงการ WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 61) วันสิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 30 เมษายน 2585
  • โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 5) วันสิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 31 มีนายน 2581
  • โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) วันสิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 28 พฤศจิกายน 2620
  • โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.19) วันสิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 23 พฤศจิกายน 2584
  • โครงการ DKSH Consumer และโครงการ DKSH 3M วันสิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 8 ธันวาคม 2578, 9 มกราคม 2579, 23 มกราคม 2579 และ 5 กุมภาพันธ์ 2582
ภาพรวมและลักษณะการดำเนินธุรกิจของโครงการ

ภาพรวมและลักษณะการดำเนินธุรกิจของโครงการ แบ่งเป็น 2 ประเภทธุรกิจหลัก ดังนี้

 • โครงการอาคารคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าให้เช่า

  โครงการอาคารคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า (Logistic facilities) ระดับพรีเมี่ยม ให้เช่าและบริการ ที่กองทรัสต์ลงทุนเป็นครั้งแรก เพิ่มทุนครั้งที่ 1 เพิ่มทุนครั้งที่ 2 และการแปลงสภาพกองทุน WHAPF เป็นกองทรัสต์ WHART และการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 รวมจำนวน 20 โครงการ ดังนี้

  1. โครงการศูนย์กระจายสินค้า ลาดกระบัง Phase 1 และ Phase 2: พื้นที่ให้เช่ารวม 35,092.97 ตารางเมตร
  2. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนาตราด กม. 18): พื้นที่ให้เช่ารวม 72,179.48 ตารางเมตร
  3. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนาตราด กม. 23): พื้นที่ให้เช่ารวม 59,835 ตารางเมตร
  4. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 4): พื้นที่ให้เช่ารวม 80,745.55 ตารางเมตร
  5. โครงการ WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 61): พื้นที่ให้เช่ารวม 61,182.00 ตารางเมตร
  6. โครงการ WHA Mega Logistics Center (สระบุรี): พื้นที่ให้เช่ารวม 32,986.00 ตารางเมตร
  7. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบัง): พื้นที่ให้เช่ารวม 95,110.00 ตารางเมตร
  8. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 5): พื้นที่ให้เช่ารวม 62,105.25 ตารางเมตร
  9. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3): พื้นที่ให้เช่ารวม 47,221.00 ตารางเมตร
  10. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.19): พื้นที่ให้เช่ารวม 68,901.95 ตารางเมตร
  11. โครงการ WHA Mega Logistics (ลำลูกกา): พื้นที่ให้เช่ารวม 8,045.64 ตารางเมตร
  12. โครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง): พื้นที่ให้เช่ารวม 15,568.79 ตารางเมตร
  13. โครงการ Kao: พื้นที่ให้เช่ารวม 42,310.44 ตารางเมตร
  14. โครงการ Triumph: พื้นที่ให้เช่ารวม 14,320.80 ตารางเมตร
  15. โครงการ DKSH Consumer และโครงการ DKSH 3M: พื้นที่ให้เช่ารวม 73,022.44 ตารางเมตร
  16. โครงการ DKSH บางปะอิน: พื้นที่ให้เช่ารวม 36,000.00 ตารางเมตร
  17. โครงการ Ducati: พื้นที่ให้เช่ารวม 20,285.00 ตารางเมตร
  18. โครงการ DKSH Healthcare: พื้นที่ให้เช่ารวม 52,706.84 ตารางเมตร
  19. โครงการ DSG: พื้นที่ให้เช่ารวม 55,372.40 ตารางเมตร
  20. โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี): พื้นที่ให้เช่ารวม 38,565.00 ตารางเมตร
  พื้นที่ให้เช่ารวมทั้งหมด 971,578.55 ตารางเมตร
 • โครงการให้เช่าพื้นที่หลังคา เพื่อโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาเพื่อจำหน่าย (Solar PV Rooftop)

  การให้เช่าพื้นที่หลังคาของโครงการที่กองทรัสต์ลงทุนครั้งแรก เพิ่มทุนครั้งที่ 1 เพิ่มทุนครั้งที่ 2 และการแปลงสภาพกองทุน WHAPF เป็นกองทรัสต์ WHART และการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 มีรายละเอียดดังนี้

  • โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนาตราด กม. 18) รวมพื้นที่หลังคาบนอาคาร 23,976.30 ตารางเมตร
  • โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนาตราด กม. 23) รวมพื้นที่หลังคาบนอาคาร 50,641.04 ตารางเมตร
  • โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 4) รวมพื้นที่หลังคาบนอาคาร 68,384.20 ตารางเมตร
  • โครงการ WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 61) รวมพื้นที่หลังคาบนอาคาร 26,472.05 ตารางเมตร
  • โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบัง) รวมพื้นที่หลังคาบนอาคาร 59,986.30 ตารางเมตร
  • โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 5) รวมพื้นที่หลังคาบนอาคาร 50,143.60 ตารางเมตร
  • โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) รวมพื้นที่หลังคาบนอาคาร 37.303.80 ตารางเมตร
  พื้นที่ให้เช่าหลังคาทั้ง 7 โครงการ
  รวมทั้งหมด 316,907.29 ตารางเมตร