รายได้รวม
กำไรสุทธิจากการลงทุน
สินทรัพย์รวม
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์รวม